Coaching w organizacji

„Powiedz mi – to zapomnę,
Naucz mnie – to może zapamiętam,
Zaangażuj mnie – to się nauczę.”
  – Benjamin Franklin

Theodore Roszak o coachingu napisał tak: Spotykamy się jako nieznajomi, każdy niesie w sobie tajemnicę. Nie odgadnę kim jesteś, może nigdy Cię nie poznam. Ufam jednak, że jesteś kimś, kogo sam stworzyłeś, że posiadasz piękno i głębię. Składam Ci więc obietnicę: nie narzucę Ci żadnej maski ale zaproszę, abyś stał się sobą bez lęku i wstydu. Otworzę dla Ciebie miejsce w świecie i pomogę je wypełnić autentycznym powołaniem. Będę Ci wierny tak długo, jak długo będzie trwać Twoje poszukiwanie.

Czym jest coaching?

Istotą coachingu jest wspieranie klienta w określeniu oraz osiąganiu celów życiowych i zawodowych bez dawania mu gotowych rozwiązań. Relacja coachingowa opiera się na założeniu, że w Klient posiada potencjał i  zasoby, które wystarczy wydobyć. Coach nie doradza, nie ocenia, a wyłącznie towarzyszy klientowi w procesie rozwoju. Dzięki zastosowaniu neutralnych pytań, odpowiedniej struktury oraz zróżnicowanych narzędzi, pomaga Klientowi spojrzeć na przepracowywany temat z różnych perspektyw oraz odkryć możliwości, których dotychczas sobie nie uświadamiał.

W okresie trwania procesu coachingowego Klient poszerza swoją świadomość, odnajduje nowe możliwości i rozwiązania.

Dla kogo coaching w firmie/organizacji?

Zakłady pracy coraz częściej sięgają po coaching, jako narzędzie wsparcia swoich pracowników. Sesje coachingowe dedykowane są:

 • kierownikom/menadżerom działów– jako wsparcie, między innymi, w podejmowaniu kluczowych decyzji, planowaniu rozwoju, projektowaniu zmian, zarządzaniu zespołami, ustalaniu priorytetów, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.
 • pracownikom każdego szczebla – jako proces wspomagania rozwoju zasobów ludzkich, planowania ścieżki kariery, podnoszenia wydajności, wyznaczania priorytetów itp.
 • zespołom – jako wsparcie w procesie wprowadzania zmian, wdrażania nowych projektów, modyfikacji sposoby pracy, rozwiązywania konfliktów.

Jak wygląda praca coacha w organizacji?

Coach zewnętrzny pracuje na zlecenie firmy/organizacji (sponsora). Prowadzi sesje coachingowe z pracownikiem tejże firmy, pracując nad jego osobistymi celami, najczęściej w kontekście celów organizacji ustalonych ze sponsorem.

 1. Pierwszym krokiem jest spotkanie coacha ze sponsorem (przedstawicielem firmy zlecającej przeprowadzenie procesu coachingowego), w celu ustalenia zasad współpracy.
 2. O ilości i częstotliwości, a także miejscu spotkań, decyduje Sponsor. Zaleca się, aby sesje odbywały się w dwutygodniowym odstępie czasowym. Dobrze, jeśli w ustalaniu szczegółów współpracy, uczestniczy pracownik, który będzie brał udział w procesie coachingowym.
 3. Po ustaleniu szczegółów współpracy podpisywana jest umowa.
 4. Każda sesja coachingowa rozpoczyna się ustaleniem celu na sesje, nad którym chce pracować klient, a jej dalszy przebieg bazuje na zadawaniu pytań (coach) i formułowaniu odpowiedzi (klient), Podczas spotkania wykorzystywane są różnorodne narzędzia oraz techniki pobudzające wyobraźnię i podświadomość Klienta.
 5. Podczas sesji coach nie doradza, nie sugeruje rozwiązań, nie ocenia.
 6. Wszystko co omawia się na sesji jest poufne.
 7. Po zakończeniu procesu coachingowego, coach przedkłada sponsorowi ogólne sprawozdanie z przeprowadzonych spotkań, nie zagłębiając się w tematykę spotkań, z uwagi na poufność procesu.

Korzyści płynące z coachingu w organizacji.

Głównymi korzyściami z przeprowadzenia procesu coachingowego są:

 • wzrost samoświadomości i wydajności uczestnika, które bezpośrednio przekładają się na efektywność jego pracy, a co za tym idzie pozytywnie wpływają na rozwój całej organizacji,
 • przyspieszenie procesu podejmowania decyzji oraz wzrost przekonania o skuteczności i słuszności swoich działań, co przekłada się na jakość realizacji wyznaczonych celów,
 • wzrost motywacji, wpływającej na poziom zaangażowania w realizację zleconych zadań,
 • zdolność do autorefleksji, wyciągania wniosków z niepowodzeń oraz zmiana negatywnych nawyków i przyzwyczajeń,
 • osiąganie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, zapobiegającej wypaleniu zawodowemu, narastającej frustracji i zmniejszającej poziom stresu.